Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Wat is een vzw?

Het vzw-statuut bezorgt de club een rechtspersoonlijkheid. Als rechtspersoon kan de vzw in eigen naam en voor eigen rekening eigendommen en onroerende goederen verwerven en beheren, contracten afsluiten, aansprakelijk zijn, leningen aangaan, enz. Dit betekent dat de leden persoonlijk niet gebonden zijn door de vereniging voor zover de vzw zich kan beroepen op haar rechtspersoonlijkheid, er geen fraude is gepleegd en de leden en bestuurders de vereniging leiden volgens het gekende principe van "de goede huisvader", zijnde de "bonus pater familias".

Dit is ook het geval als een vereniging van de overheid subsidies krijgt. In dit geval kan zij door de subsidiërende overheid verplicht worden om een vzw te worden.

Het vzw-statuut houdt ook een aantal verplichtingen in en dit zowel op juridisch, boekhoudkundig als fiscaal vlak. Hierna volgt een opsomming van de voornaamste verplichtingen.